1)

نشست مجازي كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي سراسر كشور

نشست مجازي كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي سراسر كشور كه پيش همايش آن در 23 شهريور ماه 1400برگزار شده بود با توفيقات الهي همايش نهايي آن بمناسبت هفته كتاب و كتابخواني در تاريخ سه شنبه 25 و چهارشنبه 26 آبانماه 1400 با شركت كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي سراسر كشور برگزار شد ،دانشگاه شهيدرجائي نيز با ارائه گزارش مبسوط اهداف همايش و معرفي بخش هاي مختلف كتابخانه مركزي، مركز اسناد و منابع علمي بصورت كليپ كوتاه در اين همايش مشاركت فعال داشته است . بازديد از نمايشگاه مجازي اين همايش به نشاني وبگاه Ialc-2021.library.sharif.ir قابل مشاهده مي باشد.
1400/8/30
فهرست