1)

ارتقاء منابع الكترونيكي

كتابخانه مركزي ،مركز اسناد و منابع علمي به منظور ارتقاء منابع علمي الكترونيكي اقدام به تهيه آخرين كتب الكترونيكي بين المللي مورد نياز رشته هاي مختلف دانشكده ها در بازه زماني 2020و 2021 نموده است. در اين راستا فايلهاي كتب تخصصي رشته هاي مختلف هر دانشكده بصورت لوح فشرده (اگسل)از شركت هاي معتبر در اين زمينه تهيه و ارسال شده است تا مديران محترم گروههاي آموزشي جهت بررسي و انتخاب عناوين مورد نياز حوزه هاي خود فايلهاي اگسل مربوطه را تكميل و به منظور خريداري به كتابخانه مركزي عودت دهند ، اميد است اين اقدام گام كوچكي جهت ارتقاء منابع علمي دانشگاه براي استفاده اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگران در دوران كرونا باشد

1400/7/11
فهرست