1)

اصول طراحي معماري مبتني بر كنترل تنش هاي ژيوپاتيك

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1400.
قيمت: 0 ريال
1400/10/7
2)

انرژي و طراحي پايدار ؛ تعادل پويا با سيستم

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1400.
قيمت: 0 ريال
1400/10/7
3)

دانش علوم اعصاب در معماري

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1400.
قيمت: 0 ريال
1400/10/7
4)

معماري و خودشكوفايي كودكان

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: تهران : انتشارات ماهواره
سال نشر: ، 1399.
قيمت: 0 ريال
1400/10/7
5)

ادراك معماري روستا

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1399.
قيمت: 0 ريال
1400/10/7
6)

معماري پايدار و بهره وري انرژي هاي نو

پديدآور: آين گار ◄ Iyengar ، كوپاسوامي ◄ , Kuppaswamy
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1398.
قيمت: 0 ريال
1400/10/7
7)

پيش درآمدي بر هويت معماري اسلامي ايران

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1397.
قيمت: 0 ريال
1398/1/31
8)

جستاري بر ارزش هاي پايدار در معماري

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1397.
قيمت: 0 ريال
1398/1/31
9)

به سوي يك معماري موفق 17 گام براي دانشجويان معماري

پديدآور: مهدي نژاد، جمال الدين
ناشر: تهران :دانشگاه تربيت دبير شهيدرجائي
سال نشر: 1395
قيمت: 0 ريال
1395/11/9
10)

تكنيك هاي راندو در معماري : يك منبع رنگي

پديدآور: لين ◄ Lin ، مايك دبليو. ◄ , Mike W.
ناشر: اصفهان : طراحان هنر
سال نشر: 1386
قيمت: 0 ريال
1394/11/10
11)

آشنايي با بناهاي تاريخي [كتابهاي درسي ]: 6/492، رشته نقشه كشي معماري ،گروه تحصيلي هنر، زمينه خدمات

پديدآور: ميردانش، مهدي
ناشر: تهران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، انتشارات مدرسه برهان
سال نشر: ، 1382.
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
12)

كنكور كارشناسي ارشد: مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

پديدآور: پرنا ، مهدي
ناشر: تهران : آزاده
سال نشر: ، 1385 -
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
13)

سير هنر در تاريخ (1) [كتابهاي درسي ]: 3/594 دوره پيش دانشگاهي رشته هنر

پديدآور:
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1379
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
14)

هندسه نقوش (1) رشته صنايع دستي گروه تحصيلي هنر زمينه خدمات [كتابهاي درسي ]: 485

پديدآور: شريف زاده ، مجيد
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1378.
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
15)

آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران دوره پيش دانشگاهي رشته هنر [كتابهاي درسي ]: 6/594

پديدآور:
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1379
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
16)

رسم فني عمومي [كتابهاي درسي ]

پديدآور:
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1379.
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
17)

برآورد [كتابهاي درسي ] سال چهارم هنرستان آموزش حرفه اي نقشه كشي معماري

پديدآور: بيضاپور، محمد
ناشر: تهران
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
18)

معماري و تاريخ سال چهارم هنرستان آموزش حرفه اي نقشه كشي معماري

پديدآور: عسگري ، هوشنگ علي
ناشر: تهران : وزارت آموزش و پرورش
سال نشر: ، 1369
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
19)

رنگ شناسي [كتابهاي درسي ] (قسمت دوم ) سال اول دبيرستان ، آموزش خدمات هنري

پديدآور: وحدتي، عطاالله
ناشر: [تهران ]
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
20)

معماري و تاريخ سال چهارم هنرستان آموزش حرفه اي نقشه كشي معماري

پديدآور: علي عسگري ، هوشنگ
ناشر: تهران : وزارت آموزش و پرورش
سال نشر: ، 1369
قيمت: 0 ريال
1400/9/28
23)

يك رهيافت محاسباتي در ارزيابي نانوخوشه هاي سولفيد مس

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/4/19
25)

بررسي ساخت دستگاه سنجش كشش سطحي در مرز مشترك جيوه با الكتروليت

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: آبان99
قيمت: 0 ريال
1400/4/19
27)

ارائه روش جديد براي تشخيص سرطان سينه به كمك يادگيري عميق

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/4/19
29)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1278/10/11
30)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1278/10/11
31)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1278/10/11
32)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1278/10/11
33)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1278/10/11
34)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1278/10/11
35)

Cutting edge

پديدآور:
ناشر: slovakia: pearson
سال نشر: 2014
قيمت: 0 ريال
1397/2/3
36)

s-pluse 2000 guide to statistics

پديدآور:
ناشر: American MAthsoft
سال نشر: 1980
قيمت: 0 ريال
1397/2/4
37)

DSP : designing for optimal results

پديدآور:
ناشر: XILINX
سال نشر: 2005
قيمت: 0 ريال
1397/2/4
38)

Wave propagation and antenn engineering

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: 2016
قيمت: 0 ريال
1397/2/4
39)

solar power energy of the future

پديدآور: rao khadpekar,nirmala
ناشر: Canada iup:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1397/2/4
40)

Combinatorial matrix theory

پديدآور: Brualdi, Richard A
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 1991
قيمت: 0 ريال
1393/9/5
41)

Advanced linear algebra

پديدآور: Roman, Steven
ناشر: Springer
سال نشر: 2007
قيمت: 0 ريال
1393/9/5
42)

Representation theory of finite groups : an introductory approach

پديدآور: stinberg, benjamin
ناشر: Walter de Gruyter Berlin New York
سال نشر: 2012
قيمت: 0 ريال
1397/2/8
43)

پديدآور: sd
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1397/2/9
44)

پديدآور: sd
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1397/2/9
45)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1397/2/9
46)

پديدآور: 20140209 y per 50
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1397/2/9
47)

تربيت ديني با استناد به سوره لقمان و نهج البلاغه (نامه 31)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1397/2/17
49)

طراحي هندسه بهينه بالك مشبك در رژيم جريان مافوق صوت

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1397/2/18
فهرست