2)

ارائه روش جديد براي تشخيص سرطان سينه به كمك يادگيري عميق

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/4/19
4)

بررسي ساخت دستگاه سنجش كشش سطحي در مرز مشترك جيوه با الكتروليت

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: آبان99
قيمت: 0 ريال
1400/4/19
6)

يك رهيافت محاسباتي در ارزيابي نانوخوشه هاي سولفيد مس

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/4/19
9)

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران حوزه تخصصي خدمات شهري با آخرين اضافات و اصلاحات 1393

پديدآور:
ناشر: تهران : مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
سال نشر: ، 1393 -
قيمت: 0 ريال
1400/4/8
16)

بررسي اثر نيكل بر خواص مكانيكي چدن ADI دوفازي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/4/6
24)

فرآيند آموزش معنامحور طراحي مسكن با رويكرد نشانه شناسي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/3/23
35)

آموزش انرژي خورشيدي با رويكرد STEM در دوره متوسطه اول

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/3/19
36)

آموزش انرژي باد با رويكرد STEM درپايه هفتم دوره متوسطه اول

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/3/19
38)

عوامل تاثير گذار بر پايداري بصري خيابان چهار باغ اصفهان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/3/19
41)

جايگاه زن از ديدگاه آيت الهد جوادي آملي و سيمون دوبووار

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/3/19
44)

طراحي و بهينه سازي موتور هاي سنكرون لوله اي خطي تك-فاز

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/3/19
فهرست