1)

معماري و تاريخ سال چهارم هنرستان آموزش حرفه اي نقشه كشي معماري

پديدآور: علي عسگري ، هوشنگ
ناشر: تهران : وزارت آموزش و پرورش
سال نشر: ، 1369
1400/9/28
2)

رنگ شناسي [كتابهاي درسي ] (قسمت دوم ) سال اول دبيرستان ، آموزش خدمات هنري

پديدآور: وحدتي، عطاالله
ناشر: [تهران ]
سال نشر:
1400/9/28
3)

معماري و تاريخ سال چهارم هنرستان آموزش حرفه اي نقشه كشي معماري

پديدآور: عسگري ، هوشنگ علي
ناشر: تهران : وزارت آموزش و پرورش
سال نشر: ، 1369
1400/9/28
4)

برآورد [كتابهاي درسي ] سال چهارم هنرستان آموزش حرفه اي نقشه كشي معماري

پديدآور: بيضاپور، محمد
ناشر: تهران
سال نشر:
1400/9/28
5)

رسم فني عمومي [كتابهاي درسي ]

پديدآور:
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1379.
1400/9/28
6)

آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران دوره پيش دانشگاهي رشته هنر [كتابهاي درسي ]: 6/594

پديدآور:
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1379
1400/9/28
7)

هندسه نقوش (1) رشته صنايع دستي گروه تحصيلي هنر زمينه خدمات [كتابهاي درسي ]: 485

پديدآور: شريف زاده ، مجيد
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1378.
1400/9/28
8)

سير هنر در تاريخ (1) [كتابهاي درسي ]: 3/594 دوره پيش دانشگاهي رشته هنر

پديدآور:
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: ، 1379
1400/9/28
17)

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران حوزه تخصصي خدمات شهري با آخرين اضافات و اصلاحات 1393

پديدآور:
ناشر: تهران : مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
سال نشر: ، 1393 -
1400/4/8
60)

تحليل فرمهاي معماري

پديدآور:
ناشر: تهران : هنر و معماري
سال نشر: ، 1386
1400/3/2
62)

بهبود روشهاي داده كاوي با حفظ حريم خصوصي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1400/3/2
71)

مقامات ايماني انسان در قرآن

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1400/1/15
72)

ويژگي هاي آنتروپي گراف

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1400/1/15
78)

اخلاق دوستي از نظر ارسطو و غزالي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1400/1/14
90)

زيبايي شناسي غزليات ملا محسن فيض كاشاني

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/12/25
94)

Learners’ Needs in English Language Institutes: A Case Study

پديدآور: Attary,Ali
ناشر:
سال نشر:
1399/12/24
99)

161)

THE RELATIONSHIP BETWEEN MALL AND READING COMPREHENSION OF IRANIAN EFL STUDENTS

پديدآور: MAHMOODZADE,MORTEZA
ناشر:
سال نشر:
1399/11/26
163)

The Relationship between Attitudes Towards CALL and Mindset among Technical Vocational Students

پديدآور: Shamsaei,Najmeh
ناشر:
سال نشر:
1399/11/20
167)

بعد متريك مجاورتي گرافهاي جايگشتي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/11/20
182)

تاثير صلبيت خمشي ژئوسل بر كوله پل

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/11/13
191)

برهمكنش هاي آب و مواد آلي با اكسيد گرافن

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/11/12
230)

كنترل ترافيك مبتني بر سيستم هاي چندعامله

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/11/4
246)

عدد احاطه گري رومي قوي در گراف ها

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/10/30
249)

احاطه گري رومي يالي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/10/30
260)

بررسي درك دانش‌آموزان از برخي واحدهاي اندازه‌گيري در فيزيك

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: آموزش فيزيك
1399/10/29
270)

مروري نظري بر عايق هاي توپولوژيك

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/10/27
278)

بررسي تطبيقي معناي زندگي از ديدگاه ابنسينا ، ملاصدرا و اروين يالوم

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: دسترسي به تمام فايلpdf يك سال بعد از تاريخ دفاع
1399/10/23
289)

An Investigation of the Multicultural Personality traits of Teenage EFL Learners

پديدآور: Karami Mehr,Parisa
ناشر:
سال نشر:
1399/8/10
291)

Principles of quantum mechanics

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/7/28
292)

Automata IOd computability

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/7/28
306)

307)

Probability

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/7/12
309)

318)

جذب آب روي سطح بورنيتريد

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/7/6
324)

تحليل خودكار رمزهاي متقارن ARX

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/7/5
336)

تحليل مكاني وقوع اختلالات طيف اتيسم

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/6/19
338)

حركت و زمان از ديدگاه ابن سينا وملاصدرا

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/6/19
361)

رژيم دارويي بهينه در درمان بيماري سرطان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/5/20
367)

368)

مديريت چرخه عمر محصول در صنعت آسانسور

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/31
374)

تحليل افكار و سبك شعري آذري اسفرايني

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/25
377)

ساختن گراف ها با استفاده ازطيف آنها

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/25
380)

بررسي درون مايه هاي ديوان شوكت بخاري

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/24
388)

پهنه بندي اقليمي ايران براي طراحي معماري و تاسيسات مكانيكي

پديدآور: سلطاندوست ، محمد رضا
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1397.
1399/4/23
392)

396)

برق آزمون نظارت (نظارت و مباني طراحي)

پديدآور: اميني ، علي اصغر
ناشر: تهران : جنگل : كاوشيار
سال نشر: 1396
1399/4/21
402)

تشخيص خطاي فاز به فاز در ماشين‌هاي القايي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/18
404)

كوزه و دريا رويكرد و نگاهي نو و متفاوت به مديريت، محيط زيست انسانيت و روند تغييرات جهاني

پديدآور: نوراني ، حيدر
ناشر: تهران : پيشگامان پژوهش مدار
سال نشر: 1399
1399/4/18
410)

حفاظت شبكه هاي الكتريكي

پديدآور: پروه ◄ preve ، كريستف ◄ , Christophe
ناشر: تهران : يزدا : ماهنامه تهويه و تبريد
سال نشر: 1397
1399/4/17
411)

سيستم هاي هوشمند ساختمان(دوره مقدماتي knx)

پديدآور:
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1395
1399/4/17
413)

هيدروديناميك پمپ ها

پديدآور: برنن ◄ Brennen ، كريستوفر ارلز ◄ , Christopher E. (Christopher Earls)
ناشر: تهران : شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
سال نشر: 1397
1399/4/17
414)

مدل سازي سيستم هاي تبريد تراكمي و جذبي با كامپيوتر

پديدآور: منصف خوش حساب ، حامد
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1397.
1399/4/17
415)

دستنامه تاسيسات

پديدآور: سلطاندوست ، محمد رضا
ناشر: تهران : يزدا : ماهنامه تهويه و تبريد
سال نشر: 1397
1399/4/17
416)

دستنامه برق

پديدآور: ميلر ◄ Miller ، ركس ◄ , Rex
ناشر: تهران : يزدا : ماهنامه تهويه و تبريد
سال نشر: ، 1388
1399/4/17
417)

مرجع كامل آسانسور

پديدآور: لطفي رضواني ، حسن
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1394.
1399/4/17
418)

اصول جامع آتش نشاني براساس الزامات استانداردهاي NFPA

پديدآور:
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1394.
1399/4/17
420)

بررسي پاشش سوخت مايع در محيط متخلخل

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/17
425)

اندازه گيري در مكانيك سيالات

پديدآور: تاوولاريس ◄ Tavoularis ، استاوروس ◄ , Stavros
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1397
1399/4/16
426)

مباني جوشكاري تيگ و ميگ

پديدآور: بيرد ◄ Beard ، اف. ريچارد ◄ , F. Richard
ناشر: تهران : شركت انتشارات فني ايران
سال نشر: ، 1390
1399/4/16
435)

حلقه هاي برگشت پذير

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/15
442)

انتقال گرماي جابه جايي پيشرفته

پديدآور: جي جي ◄ Jiji ، لطيف م. ◄ , Latif M
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1392
1399/4/14
443)

شبيه سازي حرارتي ساختمان با نرم افزار انرژي پلاس

پديدآور: طاهري ، هليا
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1396
1399/4/14
444)

راهنماي حفاظت و اتوماسيون شبكه قدرت

پديدآور:
ناشر: رشت : پيام فرهنگ
سال نشر: ، 1391.
1399/4/14
445)

نفوذ به عمق زمين: راهنماي اندازه گيري مقاومت سيستم هاي اتصال زمين

پديدآور:
ناشر: اصفهان : موسسه علمي دانش پژوهان برين
سال نشر: ، 1392.
1399/4/14
446)

اصول عيب يابي و بازرسي ماژول هاي فتوولتائيك

پديدآور: نقويها ، داوود
ناشر: اصفهان : موسسه علمي دانش پژوهان برين، انتشارات
سال نشر: ، 1398.
1399/4/14
447)

هندبوك تاسيسات الكتريكي ABB

پديدآور:
ناشر: اصفهان : موسسه علمي دانش پژوهان برين، انتشارات
سال نشر: ، 1391.
1399/4/11
448)

انتقال انرژي به فواصل دور: كتاب سوم: انتقال انرژي تحت جريان متناوب و جريان مستقيم (AC/DC) به فواصل دور 3000km ـ 1000km

پديدآور: ونيكوف ◄ Venikov ، والنتين آندري يويچ ◄ , V. A.
ناشر: تهران : شركت نشر كتاب راه نو آگاهان
سال نشر: ، 1390.
1399/4/11
449)

دستيار مهندس تاسيسات

پديدآور: دهقان ، محمد حسين
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1389.
1399/4/11
451)

اصول رله گذاري حفاظتي

پديدآور: اسلوا ◄ Sleva ، آنتوني اف. ◄ , Anthony F.
ناشر: رشت : دانشگاه گيلان
سال نشر: ، 1396.
1399/4/10
452)

تقطير چندجزيي

پديدآور: موسويان ، سامان
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1390
1399/4/10
453)

چك ليست هاي تاسيسات برقي ساختمان براساس آخرين ويرايش مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان

پديدآور: دولت خواه ، بهنام
ناشر: تهران : نوآور : پارسيا
سال نشر: ، 1397.
1399/4/10
454)

آموزش نرم افزار Altium designer 10

پديدآور: سياح مقدم ، سياوش
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: ، 1393.
1399/4/10
455)

پيكربندي و برنامه نويسي شبكه اترنت صنعتي با نرم افزار Step 7

پديدآور: ماهر ، محمدرضا
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: ، 1387.
1399/4/10
456)

آموزش نرم افزار MAXWELL (با حل مثال هاي كاربردي)

پديدآور:
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: 1398
1399/4/10
458)

تعميم هايى از تابع غالبى و تابع غالبى رومن

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/4/10
462)

پكيج و شوفاژ ديواري: محاسبه ، نصب....

پديدآور: علي نسب ، مجيد
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1393
1399/4/9
463)

داده ها و جداول تهويه مطبوع (بر اساس هندبوك هاي چهارگانه ASHRAE)

پديدآور:
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1393.
1399/4/9
464)

طراحي و اجراي تابلوهاي برق (low voltage)

پديدآور: پرهيزگار ، احسان
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: 1394
1399/4/7
465)

مدارهاي كاربردي برق ساختمان (زمينه تاسيسات الكتريكي)

پديدآور: دشتكي ، رحيم
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: ، 1392.
1399/4/3
466)

آناليز و مدل سازي شبكه هاي توزيع

پديدآور: كرستينگ ◄ Kersting ، ويليام اچ. ◄ , William H.
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: 1390
1399/4/2
467)

مرجع جيبي جوشكاري

پديدآور: برومبو ◄ Brumbaugh ◄ ميلر ◄ Miller ، جيمز اي. ◄ , James E. ◄ ، ركس ◄ , Rex
ناشر: تهران : يزدا : نشر كتاب دانشگاهي
سال نشر: 1393
1399/4/2
469)

آموزش تخصصي الكترونيك خودرو

پديدآور: عباسي مقدم ، مرضيه
ناشر: تهران : نبض دانش
سال نشر: 1394
1399/4/1
470)

طراحي سيستم برق خورشيدي مقياس بزرگ

پديدآور: گووركيان ◄ Gevorkian ، پيتر ◄ , Peter
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: 1394
1399/3/26
471)

مفاهيم بنيادين حقوق كيفري

پديدآور: فلچر، جورج ، م - 1939
ناشر: مشهد : دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال نشر: 1384
1399/3/25
472)

طراحي اجزاي ماشين شيگلي با گزيده اي از استانداردهاي ISO

پديدآور: بادي ناس ◄ Budynas ، ريچارد گوردون ◄ , Richard G
ناشر: تهران : نوپردازان
سال نشر: ، 1395.
1399/3/25
473)

طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين در نرم افزار متلب

پديدآور: وانگ ◄ Wang ، ليوپينگ ◄ , Liuping
ناشر: تهران : نياز دانش
سال نشر: ، 1395.
1399/3/24
474)

الگوي مسكن روستايي در استان اردبيل

پديدآور: تسنيمي ، عباسعلي
ناشر: تهران : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
سال نشر: ، 1389.
1399/3/24
475)

ميدان توپخانه دارالخلافه ناصري " ذهنيت ايراني و ره آورد ديگري"

پديدآور: نجفي ، مهنام
ناشر: تهران : روزنه
سال نشر: ، 1392
1399/3/24
476)

معماري مدرن از 1900

پديدآور: كرتيس ◄ Curtis ، ويليام ◄ , William J. R
ناشر: تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: ، 1382.
1399/3/24
477)

برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران

پديدآور: مطيعي لنگرودي ، حسن
ناشر: مشهد : جهاد دانشگاهي ، واحد مشهد
سال نشر: ، 1382.
1399/3/24
478)

چيلر تراكمي

پديدآور: سلطاندوست ، محمد رضا
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ،1395.
1399/3/21
479)

طراحي سيستم هاي گرمايش از كف با استفاده از نرم افزار LoopCad

پديدآور: كريمي ، عليرضا
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1393.
1399/3/20
480)

عملكرد و كاربردهاي PLCدر اتوماسيون صنعتي

پديدآور: وارنوك ◄ Warnock ، ايان ◄ , Ian G
ناشر: تهران : نص
سال نشر: 1389
1399/3/20
482)

آزمايش، تنظيم و بالانس سيستم هاي تهويه مطبوع

پديدآور: گلدستون ◄ Gladstone ، جان ◄ , John
ناشر: تهران : يزدا : ماهنامه تهويه و تبريد : نشر كتاب دانشگاهي
سال نشر: ، 1387.
1399/3/20
483)

مراجعات سريع

پديدآور: سلطاندوست ، محمد رضا
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1393.
1399/3/20
485)

مهندسي شبكه هاي آب رساني؛ برنامه ريزي، طراحي و بهره برداري

پديدآور: قاسم ◄ Qasim ، سيد ◄ , Syed R
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ،1398.
1399/3/20
492)

راهنماي طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع

پديدآور: گروندزيك،والتر تي
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1397
1399/3/19
494)

راهنماي سيستمهاي سردكننده

پديدآور: كورين كوك ◄ Corinchock ، جان ◄ , John A
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: ، 1397.
1399/3/19
496)

راهنماي آموزش كنترل كننده هاي برنامه پذير PLC دلتا

پديدآور: مهدي زاده مقدم ، سيد مهيار
ناشر: تهران : قديس
سال نشر: 1394
1399/3/19
497)

آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان رشته تاسيسات برقي: شامل فصل بندي سوالات بر اساس مباحث ...

پديدآور: مهدوي ، سيدمصطفي
ناشر: تهران : سها دانش : نبض دانش
سال نشر: 1393
1399/3/18
501)

ريز شبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال

پديدآور: چودري ◄ Chowdhury ، سونترا ◄ , S
ناشر: اهواز : دانشگاه شهيد چمران
سال نشر: 1392
1399/3/18
504)

پياده‌سازي مدار آنالوگ مبتني‌بر ديجيتال

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/3/18
508)

From shelter to regeneration

پديدآور: علا ء الديني ◄ Alaedini ، پويا ◄ , pooya
ناشر: تهران : سازمان عمران و بهسازي شهري
سال نشر: ، 1393 ◄ = 2014م
1399/3/17
509)

محاسبات برق

پديدآور: واتكينز ◄ Watkins ، آلبرت جيمز ◄ , A. J.
ناشر: تهران : يزدا
سال نشر: 1398
1399/3/17
515)

طراحي و بهينه سازي ماشين هاي سنكرون خطي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/3/17
516)

Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen

پديدآور:
ناشر: Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York, NY
سال نشر: 2010
1399/3/13
517)

Mechanical vibrations and noise engineering

پديدآور: ambecar,a.g
ناشر:
سال نشر: 2006
1399/3/13
520)

Lubrication fundamentals

پديدآور: Pirro, D. M., 1955-
ناشر: Marcel Dekker New York
سال نشر: c2001
1399/3/12
521)

Flexures : elements of elastic mechanisms

پديدآور: Smith, S. T. 1961- (Stuart T.)
ناشر: Gordon & Breach Marston Amsterdam Abingdon
سال نشر: 2000
1399/3/12
522)

Hybrid vehicles and the future of personal transportation

پديدآور: Fuhs, Allen E
ناشر: CRC Press Boca Raton
سال نشر: c2009
1399/3/12
523)

Heat treatment of gears : a practical guide for engineers

پديدآور: Rakhit, A. K
ناشر: ASM International Materials Park, OH
سال نشر: c2000
1399/3/12
525)

Tribology in machine design

پديدآور: Stolarski, T. A
ناشر: Butterworth Heinemann Oxford [England] Boston
سال نشر: 2000, c1990
1399/3/12
529)

بهبود الگوريتم‌هاي اجماع در بلاكچين

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1399/3/12
535)

Wear processes in manufacturing

پديدآور:
ناشر: ASTM West Conshohocken, PA
سال نشر: c1999
1399/3/11
537)

Dynamics : analysis and design of systems in motion

پديدآور: Tongue, Benson H
ناشر: John Wiley & Sons Hoboken, NJ
سال نشر: c2005
1399/3/11
541)

Small graphics : design innovation for limited spaces

پديدآور: Cullen, Cheryl Dangel
ناشر: Rockport Gloucester, Mass.
سال نشر: c2000
1399/3/3
542)

Paper graphics

پديدآور: Fishel, Catharine M
ناشر: Rockport Publishers Distributed to the book trade and art trade in the U.S. by North Light Books Gloucester, Mass. Cincinnati, Ohio
سال نشر: c1999
1399/3/3
543)

The Undying tradition : folk handicrafts in the Mid-Volga Region

پديدآور:
ناشر: Aurora Art Publishers Leningrad
سال نشر: c1988
1399/3/3
544)

the management basics in construction

پديدآور: taher tolou , mohammah
ناشر: tehran shahid rajaee
سال نشر: 2017
1399/3/3
545)

مثل معمارها فكر كنيد

پديدآور: باكس ◄ Box ، هال ◄ , Hal
ناشر: تهران : ملائك
سال نشر: ، 1389.
1399/3/3
546)

فضــاي پـــوچ (همراه با فضـــاي گــردش آزاد)

پديدآور: كولهاس ◄ Koolhaas ، رم ◄ , Rem
ناشر: تهران : كتاب فكر نو
سال نشر: ، 1398.
1399/2/28
547)

تبليغات به زبان ساده

پديدآور: بلوريان تهراني ، محمد
ناشر: تهران : شركت چاپ و نشر بازرگاني
سال نشر: ، 1390.
1399/2/28
548)

هنرمندانه بقاپيد

پديدآور: كلئون ◄ Kleon ، اوستين ◄ , Austin
ناشر: تهران : سيته
سال نشر: ، 1397.
1399/2/28
549)

نقدي كوتاه بر كتاب سبك شناسي معماري ايراني ( تاليف محمد كريم پيرنيا، تدوين غلامحسين معماريان )

پديدآور: سلطان زاده ، حسين
ناشر: تهران : چهارطاق
سال نشر: ، 1391.
1399/2/28
550)

ملكوت آينه ها: مجموعه مقالات در حكمت هنر اسلامي

پديدآور: طهوري ، نير
ناشر: تهران : شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: ، 1391.
1399/2/28
551)

تبليغات خلاق

پديدآور: ساليوان ◄ Sullivan ، لوك ◄ , Luke
ناشر: تهران : سيته
سال نشر: ، 1397.
1399/2/28
552)

تاكتيك ها و تكنيك هاي تبليغات

پديدآور: روستا ، احمد
ناشر: تهران : سيته
سال نشر: ، 1397.
1399/2/28
553)

ادبيات تبليغ: كتاب راهنما براي نويسندگان تبليغات

پديدآور: بلاي ◄ Bly ، رابرت دبليو. ◄ , Robert W.
ناشر: تهران : سيته
سال نشر: ، 1398.
1399/2/28
554)

نقاشي با مداد رنگي

پديدآور: برجسون ◄ Borgeson ، بت ◄ , Bet
ناشر: تهران : بهار
سال نشر: ، 1371.
1399/2/24
555)

كروكي هايي از معماري ايران

پديدآور: باياش ◄ Bailhache ، آلن ◄ , Alain
ناشر: تهران : يساولي
سال نشر: ، 1391
1399/2/24
556)

اصول پايه طراحي از مناظر و ساختمانها: راند و معماري

پديدآور: منصوري ، مهران
ناشر: تهران : فخراكيا
سال نشر: ، 1385.
1399/2/24
557)

تاريخ مصور طراحي منظر

پديدآور: بولتز ◄ Boults ، اليزابت ◄ , Elizabeth
ناشر: تهران : آذرخش
سال نشر: ،1392.
1399/2/24
558)

تركيب در معماري

پديدآور: كرير ◄ Krier ، راب ◄ , Rob
ناشر: قزوين ؛ تهران : دانشگاه آزاد اسلامي (قزوين) : فرهيختگان دانشگاه
سال نشر: 1387
1399/2/24
559)

Elasticity with mathematica : an introduction to continuum mechanics and linear elasticity

پديدآور: Constantinescu, Andrei
ناشر: Cambridge University Press Cambridge : New York :
سال نشر: 2007
1399/2/10
560)

Vibration : fundamentals and practice

پديدآور: De Silva, Clarence W
ناشر: CRC Press Boca Raton, Fla.
سال نشر: c2000
1398/12/24
561)

Failure atlas for Hertz contact machine elements

پديدآور: Tallian, T. E.
ناشر: ASME Press New York
سال نشر: 1999
1398/12/3
562)

Theory of elasticity

پديدآور: maceri.aldo
ناشر: New York springer
سال نشر: 2010
1398/11/30
563)

Spatial mechanisms : analysis and synthesis

پديدآور: Dukkipati, Rao V
ناشر: CRC Press Narosa Pub. House Boca Raton New Delhi
سال نشر: c2001
1398/11/30
564)

Fundamentals of kinematics and dynamics of machines and mechanisms

پديدآور: Vinogradov,Oleg
ناشر:
سال نشر: 2000
1398/11/30
565)

Systematic analysis of gear failures

پديدآور: Alban, Lester E
ناشر: American Society for Metals Metals Park, Ohio
سال نشر: c1985
1398/11/30
566)

design and application of the worm gear Worm gear

پديدآور: crosher, william p
ناشر:
سال نشر:
1398/11/30
567)

Compliant mechanisms

پديدآور: Howell, Larry L
ناشر: Wiley New York
سال نشر: c2001
1398/11/30
569)

Nonlinear problems in machine design

پديدآور: Zahavi, Eliahu
ناشر: CRC Press Boca Raton, FL
سال نشر: 2000
1398/11/30
573)

روش هاي عددي براي حل مسائل بدوضع

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/11/29
581)

ماشينهاي افزار

پديدآور: صادقي ، ابراهيم
ناشر: تهران : دانشگاه علم و صنعت ايران
سال نشر: ، 13 -
1398/11/29
582)

Microprocessors and microcomputers : hardware and software

پديدآور: Tocci, Ronald J
ناشر: Prentice-Hall Englewood Cliffs, N.J.
سال نشر: c1987
1398/11/29
583)

Introduction to electromagnetic fields

پديدآور: Paul, Clayton R
ناشر: McGraw-Hill New York
سال نشر: c1987
1398/11/28
584)

Fuzzy set theory--and its applications

پديدآور: Zimmermann, H.-J. 1934- (Hans-Jürgen)
ناشر: Kluwer Academic Publishers Boston
سال نشر: c1996
1398/11/28
586)

Radio transmitter design

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: 1987
1398/11/28
588)

A first course in algebraic topology

پديدآور: Lahiri, B. K., 1932-
ناشر: : Alpha Science International Harrow, U.K.
سال نشر: 2005
1398/11/28
589)

Analog and hybrid computing

پديدآور: Hyndman, D. E.
ناشر: Pergamon Press Oxford New York
سال نشر: [1970]
1398/11/28
590)

Digital communications

پديدآور: Proakis, John G
ناشر: McGraw-Hill Boston
سال نشر: 2008
1398/11/28
591)

Science education : best practices of research training for students under 21

پديدآور:
ناشر: IOS Press Amsterdam Washington, DC
سال نشر: 2005
1398/11/27
592)

Fundamentals of electronic image processing

پديدآور: Weeks, Arthur R
ناشر: SPIE Optical Engineering Press IEEE Press Bellingham, Wash., USA New York
سال نشر: c1996
1398/11/27
593)

Machine design in units

پديدآور: sharma,p.c
ناشر: McGraw-Hill New York
سال نشر: 1998
1398/11/23
594)

manufacturing science

پديدآور: ghosh,amitabha
ناشر: new dehli ewp
سال نشر: 1985
1398/11/23
595)

City of lights in and others

پديدآور: vicary,tim
ناشر: Curnow Records Lexington, KY
سال نشر: 1989
1398/11/23
596)

physical chemistry

پديدآور: grasimov, prof.ya
ناشر:
سال نشر: 1974
1398/11/23
597)

physical chemistry

پديدآور: castellan,gilbert w
ناشر:
سال نشر: 1983
1398/11/23
598)

physical chemistry

پديدآور: mittal, arun
ناشر: new delhi A.P.H
سال نشر: 2002
1398/11/23
599)

Quantum paradoxes : quantum theory for the perplexed

پديدآور: Aharonov, Yakir, 1932-
ناشر: Wiley-VCH Weinheim [Germany]
سال نشر: c2005
1398/11/23
600)

higher displacement discontinuty method in rock fracture mechanics

پديدآور: fatehi marji,mohammad
ناشر: yazd yazd university
سال نشر: 2019
1398/11/23
601)

Basic robotics concepts

پديدآور: Holland, John M
ناشر: H.W. Sams Indianapolis, Ind.
سال نشر: c1983
1398/11/23
602)

Dynamic analysis of machines

پديدآور: Shigley, Joseph Edward
ناشر: McGraw-Hill New York
سال نشر: 1961
1398/11/23
603)

Notes on aci 318-11 building code requirements for structural concrete with design applications

پديدآور:
ناشر: Portland Cement Association Skokie, IL
سال نشر: 2013
1398/11/23
604)

Concretes with dispersed reinforcement

پديدآور: Rabinovich, F. N. (Feliks Nisonovich)
ناشر: A.A. Balkema Rotterdam Brookfield
سال نشر: 1995
1398/11/23
605)

forests and forestry

پديدآور:
ناشر: india ibdc
سال نشر: 2003
1398/11/23
606)

Fundamentals of metal machining and machine tools

پديدآور: Boothroyd, G 1932- (Geoffrey)
ناشر: Scripta Book Co. Washington
سال نشر: [1975]
1398/11/23
607)

Fundamentals of metal cutting and machine tools

پديدآور: Juneja, B. L
ناشر: Wiley New York
سال نشر: 1987
1398/11/23
608)

آب شناسي «هيدرولوژي»

پديدآور: جنيدي ، محمدجواد
ناشر: تهران : دانشگاه تهران
سال نشر: ، 1339.
1398/11/21
609)

تحليل ، طراحي و ساخت سازه هاي فضايي فولادي

پديدآور: راماسوامي ◄ Ramaswamy ، جي. اس. ◄ , G. S.
ناشر: تهران : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
سال نشر: ، 1383.
1398/11/21
612)

توليد و بررسي خواص فولادهاي بينايتي بدون كاربيد

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: مهر ماه 1398
1398/11/21
614)

آيين نامه طراحي پلهاي فولادي خط آهن ژاپن

پديدآور:
ناشر:
سال نشر: 1380
1398/11/20
615)

ليمنولوژي كاربردي

پديدآور: ولي الهي ، جلال
ناشر: تهران : صالحين
سال نشر: ، 1387.
1398/11/19
616)

تماميت در گراف

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/11/16
619)

منشأ گرانش وقوانين نيوتن

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/11/16
621)

فرمانده من

پديدآور:
ناشر: تهران : سازمان تبليغات اسلامي ، حوزه هنري
سال نشر: ، 1369 -
1398/11/16
623)

دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان

پديدآور:
ناشر: تهران : نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، روابط عمومي
سال نشر: ، 1379-
1398/11/16
625)

خليج [فارس]، كشورها و مرزها

پديدآور: مجتهدزاده ، پيروز
ناشر: تهران : عطائي
سال نشر: 1379
1398/11/14
626)

اشكال ناهمواريهاي زمين :مباني ژئومورفولوژي

پديدآور: دروئو ◄ Derruau ، ماكس ◄ , Max
ناشر: تهران : مبنا
سال نشر: ، 1379
1398/11/13
627)

تحليلي بيطرفانه از: سازمان مجاهدين خلق ايران

پديدآور: حقجو ، علي
ناشر: تهران : اوج
سال نشر: ، 13.
1398/11/13
628)

مجموعه سوالات آزمون هاي 95- 85 رشته مهندسي برق با پاسخ تشريحي كارشناسي ارشد

پديدآور:
ناشر: تهران : مدرسان شريف
سال نشر: ، 1395.
1398/11/12
631)

مقدمه اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها

پديدآور: لينتس ◄ Linz ، پيتر ◄ , Peter
ناشر: مشهد : انتشارات خراسان
سال نشر: 1393
1398/11/2
632)

رياضيات مهندسي پيشرفته

پديدآور: عقيق ، كمال
ناشر: قم : انديشه ماندگار
سال نشر: 1386
1398/11/1
633)

تشريح جامع مسائل هوش مصنوعي رويكردي نوين استوارت راسل - پيتر نورويگ ويراست دوم و سوم

پديدآور: شبان زاده ، مليحه
ناشر: تهران : انتشارات علوم ايران
سال نشر: 1391
1398/11/1
634)

Design and analysis of control systems

پديدآور: Mutambara, Arthur G. O
ناشر: CRC Press Boca Raton, Fla
سال نشر: c1999
1398/11/1
635)

Profitable small, cottage industries

پديدآور: board , niir
ناشر: india asia pacific business
سال نشر:
1398/11/1
636)

Machining fundamentals

پديدآور: Walker, John R., 1924- author
ناشر:
سال نشر:
1398/11/1
637)

Multimedia : the complete guide

پديدآور:
ناشر: DK Pub. Distributed by Houghton Mifflin New York, N.Y. Boston
سال نشر: 1996
1398/10/30
638)

Virus : detection and elimination

پديدآور: Skardhamar, Rune
ناشر: AP Professional Boston
سال نشر: c1996
1398/10/30
640)

Design and analysis of control systems

پديدآور: Mutambara, Arthur G. O
ناشر: CRC Press Boca Raton, Fla
سال نشر: c1999
1398/10/29
641)

principles & Practices of marine diesel engines

پديدآور: sanyal, Mark
ناشر: Princeton University Press Princeton, N.J.
سال نشر: 1981
1398/10/29
642)

مباني و مفاهيم سيستم عامل

پديدآور: سيلبرشاتس ◄ Silberschatz ، آبراهام ◄ , Abraham
ناشر: تهران : دانش بنياد
سال نشر: 1395
1398/10/29
643)

Marine diesel engines

پديدآور: wilbur,c
ناشر:
سال نشر:
1398/10/28
644)

Basic circuit analysis

پديدآور: malley, john
ناشر: new york mc graw hill
سال نشر: c1980
1398/10/28
645)

English for special purpose (ESP) :computer engineering, computer science and IT

پديدآور: حسن پور ◄ Hassanpour ، حميد ◄ , Hamid
ناشر: شاهرود : دانشگاه صنعتي شاهرود
سال نشر: 1395
1398/10/28
646)

Industrial electronics

پديدآور: Humphries, James T., 1946-
ناشر: Delmar Publishers Albany, NY
سال نشر: c1989
1398/10/25
647)

Multi-media : the complete guide

پديدآور:
ناشر: dorling kindersley New York
سال نشر: 1996
1398/10/25
648)

Advanced physics

پديدآور: duncan, tom
ناشر: great britain john murry
سال نشر:
1398/10/24
650)

Foundation engineering

پديدآور:
ناشر: McGraw-Hill New York
سال نشر: 1962
1398/10/23
651)

The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Growth Mindset and their ICT Use

پديدآور: Nazari,Shaghayegh
ناشر:
سال نشر:
1398/10/23
652)

Exploring the universe : american foundation for continuing education

پديدآور:
ناشر: new york mcgraw-hil
سال نشر: 1963
1398/10/22
653)

راهنماي تشريحي كامل مسايل مكانيك تحليلي كيث .ر. سايمون به همراه تست هاي طبقه بندي شده كارشناسي ارشد

پديدآور: يدالله نيا قلزم ، مجيد
ناشر: تهران : پارتيان
سال نشر: 1389
1398/10/22
654)

رياضيات گسسته و كاربردهاي آن

پديدآور: روزن ◄ Rosen ، كنت اچ. ◄ , Kenneth H.
ناشر: تهران : صفار
سال نشر: 1391
1398/10/22
655)

هوش مصنوعي (راهبردي نوين)

پديدآور: راسل ◄ Russel ، استوارت جاناتان ◄ , Stuart Jonathan
ناشر: تهران : نياز دانش
سال نشر: 1391
1398/10/22
656)

Electromagnetic fields

پديدآور: Wangsness, Roald K
ناشر: Wiley New York
سال نشر: c1986
1398/10/22
657)

Small graphics : design innovation for limited spaces

پديدآور: Cullen, Cheryl Dangel
ناشر: Rockport Gloucester, Mass.
سال نشر: c2000
1398/10/21
658)

Les Perses

پديدآور:
ناشر: Presses universitaires de France Paris
سال نشر: 1974
1398/10/21
659)

Basic abstract algebra

پديدآور: Bhattacharya, P. B. 1914- (Phani Bhushan)
ناشر: Cambridge University Press Cambridge New York
سال نشر: c1994
1398/10/21
660)

The Effect of Classroom Management Training of English Teachers on Teacher Burnout

پديدآور: Navabi Ghamsari, Parisa
ناشر:
سال نشر:
1398/10/21
662)

Introduction to real analysis : a problem oriented uncluttered friendly approach

پديدآور: arora, sanjay
ناشر:
سال نشر:
1398/10/18
663)

Descriptive geometry : metric

پديدآور:
ناشر: Macmillan Collier Macmillan New York London
سال نشر: c1982
1398/10/18
664)

chemical bonding

پديدآور: sethi,m.s
ناشر: dph dehli
سال نشر: 2003
1398/10/18
665)

گرافيك تبليغات چاپي در رسانه ها

پديدآور: افشار مهاجر ، كامران
ناشر: تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني
سال نشر: 1394
1398/10/18
666)

ديوارنگاره صف سلام فتحعلي شاهي

پديدآور: رمضان جماعت ، مينا
ناشر: تهران : نشر پونه
سال نشر: ، 1398.
1398/10/18
667)

Engineering electromagnetics

پديدآور: Hayt, William Hart, 1920-
ناشر: McGraw-Hill Book Co. New York
سال نشر: c1981
1398/10/18
668)

Notes on ACI 318-83 : building code requirements for reinforced concrete, with design applications

پديدآور:
ناشر: Portland Cement Association Skokie, Ill.
سال نشر: 1984
1398/10/18
669)

Building construction illustrated

پديدآور: Ching, Francis D. K., 1943-
ناشر: Van Nostrand Reinhold New York
سال نشر: c1991
1398/10/17
670)

Chemistry : the molecular nature of matter and change

پديدآور: Silberberg, Martin S 1945- (Martin Stuart)
ناشر: McGraw-Hill New York, N.Y.
سال نشر: 2002, c2003
1398/10/17
671)

Key technologies for the 21st century

پديدآور:
ناشر: W.H. Freeman New York
سال نشر: c1996
1398/10/15
672)

reading english objectively

پديدآور: stone,linton
ناشر: hong hong macmilan
سال نشر: 1969
1398/10/15
673)

Education for development

پديدآور: ram. atma
ناشر: dehli vikas publishing house pvt ltd
سال نشر: 1995
1398/10/15
675)

جبهه ملي به روايت اسناد ساواك

پديدآور:
ناشر: تهران : وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي
سال نشر: ، 1379 -
1398/10/14
676)

كورش كبير

پديدآور: لمب ◄ Lamb ، هرولد ◄ , Harold
ناشر: قم : آئينه دانش
سال نشر: ، 1391.
1398/10/14
677)

تراست مغزهاي امپراطوري

پديدآور: Shoup, Laurence H
ناشر: تهران : اطلاعات
سال نشر: ، 1366.
1398/10/14
678)

مديريت فراگير اجراي پروژه

پديدآور: ريتز، جرج.جي
ناشر: [بي جا] : سازمان صنايع هوا فضا،مديريت پروژه هاي صنام
سال نشر: ، 1377.
1398/10/14
679)

عنكبوت سرخ

پديدآور:
ناشر: تهران : وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي
سال نشر: ، 1378.
1398/10/14
680)

مقدمه اي بر بركلي

پديدآور: دنسي ◄ Dancy ، جاناتان ◄ , Jonathan
ناشر: تهران : فكر روز
سال نشر: ، 1375.
1398/10/14
681)

عجايب و اسرار عدد 7 همراه با امور كاربردي

پديدآور: پورابراهيم گلرودباري ، ستار
ناشر: قم : بيت الاحزان فاطمه (س)
سال نشر: ، 1390.
1398/10/14
682)

اساطير خاورميانه

پديدآور: هوك ◄ Hooke ، ساموئل هنري ◄ , Samuel Henry
ناشر: تهران : روشنگران و مطالعات زنان
سال نشر: ، 1391.
1398/10/14
683)

طالع بيني خورشيدي

پديدآور: صبح روان ، يوسف ، 1315-
ناشر: تهران : عقيل
سال نشر: 1380
1398/10/14
684)

ريشه و روند تاريخي جنبش تنباكو

پديدآور: حسيني ، جمال الدين
ناشر: [بي جا :بي نا
سال نشر: ، 13]
1398/10/14
687)

ماشين هاي الكتريكي : تحليل -بهره برداري -كنترل

پديدآور: سن، پ.س
ناشر: كارآفرينان :بصير
سال نشر: 1385
1398/10/7
688)

مديريت خدمات فن آوران اطلاعات سبز

پديدآور: سالويج ، ايان
ناشر:
سال نشر:
1398/10/7
689)

روان شناسي تربيتي

پديدآور: لطف آبادي، حسين
ناشر: تهران سمت
سال نشر: 1391
1398/10/4
690)

The Level of Adherence of Iranian Teachers to Ethical Considerations

پديدآور: Faezeh Abdollahi
ناشر:
سال نشر:
1398/10/3
692)

ايران : روح يك جهان بي روح و 9 گفت وگوي ديگر

پديدآور: Focucault , Michel
ناشر: تهران : نشر ني
سال نشر: ، 1379.
1398/9/23
693)

تاريخ منطق

پديدآور: ماكوولسكي ◄ Makovelskii ، آلكساندر اوسيپوويچ ◄ , Alexandr Osipovich
ناشر: تهران : پيشرو
سال نشر: ، 1364.
1398/9/20
694)

تجزيه و تحليل سريهاي زماني

پديدآور: كراير ◄ Cryer ، جاناتان ◄ , Jonathan D
ناشر: مشهد : دانشگاه فردوسي (مشهد)
سال نشر: 1371
1398/9/17
695)

مرجع كامل برنامه نويسي به زبان C

پديدآور: جباري ، فرهاد
ناشر: تهران : شركت داده پردازي ايران
سال نشر: ، 1375.
1398/9/17
696)

شبكه هاي انتقال داده

پديدآور: Black, Uyless D. بلك ، يويلس دي.
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي شريف ، موسسه انتشارات علمي
سال نشر: ، 1377
1398/9/16
697)

حد: مفهوم ، تعريف و محاسبه

پديدآور: هاشمي موسوي ، سيدمحمدرضا
ناشر: تهران : سازمان پژوهش و برنامه ريزي . آموزشي انتشارات مدرسه برهان
سال نشر: ، 1381.
1398/9/16
698)

مرجع كامل PS piceبا استفاده از OrCADبراي تحليل مدار و الكترونيك

پديدآور: رشيد ، محمد
ناشر: تهران : نص
سال نشر: ، 1389.
1398/9/16
699)

كاربرد روش هاي بهينه سازي در علوم مهندسي ( مفاهيم، الگوريتم ها، تكنيك ها و كاربردها)

پديدآور: رائو ◄ Rao ، سينگيرسو اس. ◄ , Singiresu S.
ناشر: تهران : داود صديقي زاده
سال نشر: ، 1392.
1398/9/12
700)

فيزيك جديد

پديدآور: تيپلر ◄ Tipler ، پل آلن ◄ , Paul Allen
ناشر: تهران : نوپردازان
سال نشر: 1391
1398/9/11
701)

entelligent systems fusion tracking and control

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/9/6
703)

اخلاق پژوهش مباني و مسائل

پديدآور: جوادي ، محسن
ناشر: تهران : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
سال نشر: ، 1390.
1398/9/4
704)

تشريح مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي سيمونز

پديدآور: يعغوبي فر
ناشر:
سال نشر:
1398/8/27
706)

Microprocessing and microcomputer

پديدآور: tocci,ronald
ناشر: prentice-hall united states
سال نشر: 1987
1398/8/21
707)

les machines

پديدآور:
ناشر: france larousse
سال نشر: 1994
1398/8/21
709)

مباني برنامه نويسي در Matlab

پديدآور: نصيري طوسي ◄ Nasiry Toosi ، شاهين ◄ , Shahin
ناشر: تهران : تايماز
سال نشر: ، 1398.
1398/7/28
710)

آمار و احتمالات كاربردي

پديدآور: تقي زاده ، هوشنگ
ناشر: تهران : حفيظ
سال نشر: ، -1386
1398/7/28
711)

مشتق و كاربرد آن در مسائل و علوم مختلف

پديدآور: نصيري ، شاهرخ
ناشر: تهران : تايماز
سال نشر: ، 1393
1398/7/24
712)

معادلات ديفرانسيل

پديدآور: برانسن ◄ Bronson ، ريچارد ◄ , Richard
ناشر: تهران : تايماز
سال نشر: ، 1389.
1398/7/24
713)

روش هاي محاسبات عددي با استفاده از MATLAB

پديدآور: ماتيوز ◄ Mathews ، جان اچ. ◄ , John H.
ناشر: تهران : تايماز
سال نشر: ، 1388.
1398/7/24
714)

ساختار، خواص ، و كاربرد آلياژهاي مهندسي

پديدآور: اسميت ◄ , William F ، ويليام فورچن ◄ Smith
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي شريف ، موسسه انتشارات علمي
سال نشر: 1387
1398/7/24
715)

روان شناسي تربيتي

پديدآور: بنتهام ◄ Bentham ، سوزان ◄ , Susan
ناشر: تهران : رشد
سال نشر: ، 1384
1398/7/21
716)

The Relationship between Burnout, Resilience and Self-efficacy of Language Teachers

پديدآور: Bodaghi, Saharnaz
ناشر:
سال نشر:
1398/7/13
717)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
718)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
719)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
720)

خانه شيان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
721)

خانه شيان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
722)

طرح معماري 1

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
723)

طرح معماري 1

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
724)

مقدمات طراحي 2

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
725)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
726)

انسان طبيعت معماري

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
727)

طرح معماري 1

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
728)

طرح معماري 1

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
729)

اهل كجايم؟

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
730)

طرح معماري 1

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
731)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
732)

پروژه نهايي درس درك وبيان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
733)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
734)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
735)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
736)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
737)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
738)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
739)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
740)

كارگاه معماري سنتي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
741)

ويلا- تقابل طرح 1

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
742)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
743)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
744)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
745)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
746)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
747)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
748)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
749)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
750)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
751)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
752)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
753)

اهل كجايم؟

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
754)

بهسازي درون(يك هفته عمرمن)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
755)

گونه شناسي امام زادگان استان لرستان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
756)

بادگيرسيرجاني

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/9
757)

بازشناسي هوييت عصارخانه

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/2
758)

759)

خانه هاي شهري لاهيجان وسياهكل

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
760)

پژوهشي دركبوترخانه هاي اصفهان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
761)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
762)

گونه شناسي بومي نيشابور(مسجدجامع)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
763)

نقدوبررسي طرح معماري 1(ويلا)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
764)

نقدپروژه طرح 3

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
765)

باغ هاي كرمان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
766)

خانه هاي بهبهان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
767)

پروژه بهسازي كتابخانه

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/7/1
768)

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/31
769)

خانه هاي بهبهان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
770)

پروژه بهسازي كتابخانه

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
771)

پروژه بهسازي كتابخانه

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
772)

پروژه بهسازي كتابخانه

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
773)

پروژ] كافه كتاب

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
774)

پروژه كافه كتاب

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
775)

پروژه كافه كتاب

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
776)

پروژه بين راهي يزد - اردكان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
777)

پروژه بين راهي يزد اردكان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
778)

تابلو كروكي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
779)

گنبدژئودزيك

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
780)

توپ تنسگريتي

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/6/27
781)

زيباسازي ميادين

پديدآور:
ناشر: تهران : هنر معماري قرن
سال نشر: ، 1392.
1398/6/17
782)

پياده راه

پديدآور:
ناشر: تهران : هنر معماري قرن
سال نشر: ، 1392.
1398/6/17
783)

گرافيك محيطي

پديدآور: ايلوخاني ، مسعود
ناشر: تهران : فاطمي
سال نشر: ، 1388.
1398/6/16
784)

مكتب هاي ادبي

پديدآور: سيدحسيني ، رضا
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: ، 1393 -
1398/6/16
785)

كتاب آرايي در تمدن اسلامي ايران

پديدآور: كارگر ، محمدرضا
ناشر: تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) : موزه ملي ايران
سال نشر: ، 1390.
1398/6/12
786)

تجزيه و تحليل آثار گرافيك در ارتباط تصويري

پديدآور: سپهر ، مسعود
ناشر: تهران : فاطمي
سال نشر: ، 1395.
1398/6/12
787)

گفتگو با معماران

پديدآور: حسن خاني ، جلال
ناشر: مشهد : كتابكده كسري
سال نشر: ، 1398 -
1398/6/12
788)

گفت وگوي معمارانه

پديدآور: راسكين ◄ Raskin ، يوجين ◄ , Eugene
ناشر: تهران : نشر و پژوهش شيرازه كتاب
سال نشر: ٬ [1395].
1398/6/12
789)

مسكن بومي تركمن: گونه شناسي و ملاحظات كالبدي

پديدآور: محمودي نژاد ، هادي
ناشر: تهران : هله : طحان
سال نشر: ، 1388.
1398/6/12
790)

فرآيند حرفه اي شدن در معماري داخلي

پديدآور: پيوتروفسكي ◄ Piotrowski ، كريستين ام. ◄ , Christine M.
ناشر: تهران : دانشگاه هنر
سال نشر: ، 1392.
1398/6/12
791)

راهنماي عملي فراتحليل در پژوهش علمي/حيدرعلي هومن

پديدآور: هومن، حيدرعلي
ناشر: تهران سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)
سال نشر: 1392
1398/6/11
792)

آينده پژوهي در معماري

پديدآور: محمودي نژاد، هادي
ناشر: تهران طحان
سال نشر: 1398
1398/6/11
793)

دانش نامه هنر و معماري ايراني براساس فرهنگ هنر گرو

پديدآور: طباطبائي ، صالح
ناشر: تهران : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري 'متن'
سال نشر: ، 1391.
1398/6/11
794)

معماري و سينماي معناگرا : بازخواني تاثير فضاهاي معماري در تجلي معنا در سينماي معناگرا

پديدآور: پناهي ، سيامك
ناشر: تهران : عصر كنكاش
سال نشر: ، 1394.
1398/6/11
795)

مجموعه هنر درتمدن اسلامي:معماري 1

پديدآور: قيومي، بيدهندي
ناشر: تهران سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها ◄ پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني
سال نشر: 1397
1398/6/11
796)

تاريخچه و شيوه هاي معماري در ايران

پديدآور: رسولي ، هوشنگ
ناشر: تهران : پشوتن
سال نشر: ، 1392.
1398/6/11
797)

مقدمه اي بر معماري ، از ايده تا اجرا

پديدآور: اسدي ، علي
ناشر: تهران : ديباگران تهران
سال نشر: ، 1396.
1398/6/10
798)

الگوهاي شهري براي اقتصاد سبز استفاده مؤثر از تراكم

پديدآور:
ناشر: تهران : طحان
سال نشر: ، 1396.
1398/6/10
799)

مساجد اوليه ايران از آغاز تا دوره حكومت سلجوقيان

پديدآور: فينستر ◄ Finster ، باربارا ◄ , Barbara
ناشر: تهران : پازينه : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، پژوهشكده باستان شناسي
سال نشر: ، 1392.
1398/6/9
800)

شعور تاريخي معماري ايران

پديدآور: ديباج ، سيدموسي
ناشر: تهران : دفتر پژوهشهاي فرهنگي
سال نشر: ، 1395.
1398/6/9
801)

روندهاي زاينده در معماري

پديدآور:
ناشر: تهران : اول و آخر
سال نشر: ، 1397.
1398/6/9
802)

معماري و آباداني بيابان

پديدآور: بيزلي ◄ Beazley ، اليزابت ◄ , Elisabeth
ناشر: تهران : روزنه
سال نشر: ، 1392.
1398/6/9
803)

تاريخچه پيدايش خط و نوشتار

پديدآور: رابينسون ◄ Robinson ، اندرو ◄ , Andrew
ناشر: تهران : سبزان
سال نشر: 1393
1398/6/9
805)

تشريح كامل مسائل تئوري ارتعاشات با كاربردهاي آن ويليام ت. تامسون مري دي. داهله

پديدآور: زارع ، وحيد
ناشر: تبريز : علميران
سال نشر: 1395
1398/5/23
806)

پژوهش در آموزش رياضي گذشته حال و آينده با رويكرد آسيا - اقيانوسيه

پديدآور: كلمنتس ◄ Clements ، مكنزي الگزاندر ◄ , M. A.
ناشر: تهران : انديشه آفرينش
سال نشر: 1393
1398/5/22
807)

پروژه بين راهي يزد - اردكان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/4/18
808)

تست

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/4/18
810)

پروژه بين راهي يزد - اردكان

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/4/17
811)

پروژه بين راهي يزد

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/4/17
812)

اصول و مباني طراحي ديوارهاي برشي فولادي

پديدآور: حسيني لواساني ، سيدحسين
ناشر: تهران : اديبان روز
سال نشر: ، 1393.
1398/4/17
813)

تحليل و تشريح كامل مسائل فيزيك دانشگاهي سرز - زيمانسكي ، هيويانگ

پديدآور: جنابي اسكويي ، قاسم
ناشر: تهران : فكر خلاق (نوين ) : اميد انقلاب
سال نشر: ، 1383-
1398/4/16
814)

راهنما و مرجع كامل حل مسائل روشهاي رياضي در فيزيك (جورج آرفكن )

پديدآور: رخزادپور، شهريار
ناشر: همدان : دانشجو
سال نشر: 1385
1398/4/16
815)

طراحي و محاسبات سيستمهاي تبريد

پديدآور: شفقتيان ، ناصر
ناشر: تهران : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد زنجان
سال نشر: ، 1393.
1398/4/10
816)

نگرشي بر مباني مديريت اسلامي

پديدآور: شهركي پور ، حسن
ناشر: تهران : پيام رسان
سال نشر: 1387
1398/4/5
817)

آموزش و پرورش مقايسه اي

پديدآور: حبيبي ، شراره
ناشر: تهران : آواي نور
سال نشر: 1389
1398/4/5
818)

راهنماي مقاومت مصالح بي ير و جانستون ويراست ششم

پديدآور: دولف ◄ De Wolf ، جان تي. ◄ , John T.
ناشر: تهران : نشر علوم دانشگاهي
سال نشر: 1394
1398/4/5
819)

نظريه هاي جامعه شناسي هنر و ادبيات

پديدآور: راودراد، اعظم
ناشر: تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1394
1398/4/5
820)

نظريه هاي شخصيت

پديدآور: فيست ◄ Feist ، جس ◄ , Jess
ناشر: تهران : روان
سال نشر: 1392
1398/4/5
821)

اصول ديناميك گازها

پديدآور:
ناشر: تهران : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
سال نشر: 1395
1398/4/5
822)

راز

پديدآور: برن ◄ Byrne ، روندا ◄ , Rhonda
ناشر: : عصر جوان
سال نشر: 1396
1398/4/4
823)

تاسيسات برق: مباني برق - توليد - انتقال، توزيع برق چاه زمين - محاسبات روشنايي، انواع روش ...

پديدآور: احمدي ، بهروز
ناشر: تهران : اتحاد : ادبستان
سال نشر: 1390
1398/4/4
824)

1000 سوال و 1000 جواب

پديدآور: مسگري، علي
ناشر: تهران : صفار : اشراقي
سال نشر: 1389
1398/4/4
825)

تشريح مسائل و خلاصه درس ماشينهاي الكتريكي پروفسور بيم بهارا

پديدآور: دشتي ، رضا، - 1355
ناشر: تهران : قائم
سال نشر: 1382-1392
1398/4/4
826)

تشريح كامل مسائل اصول ماشين هاي الكتريكي با كاربردهائي از الكترونيك قدرت محمد ال هاواري "

پديدآور: ميرزائي ، محمدتقي
ناشر: تهران اشراقي : صفار
سال نشر: 1381
1398/4/4
827)

راهنماي رله و حفاظت اشنايدر: شامل كدهاي ANSI رله هاي حفاظتي

پديدآور: فغاني ، حميدرضا
ناشر: تهران : سروش دانش
سال نشر: 1391
1398/4/4
828)

كنترل خطي

پديدآور: جاهد مطلق ، محمدرضا
ناشر: تهران سازمان بسيج دانشجويي : دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، بسيج دانشجويي، مركز خدمات آموزشي نصير
سال نشر: 1392
1398/4/4
829)

آموزش تصويري شبكه Network

پديدآور: خليلي ، محمدرضا
ناشر: تهران : عابد : مهرگان قلم
سال نشر: 1387
1398/4/4
830)

برنامه نويسي آندرويد

پديدآور:
ناشر: تهران : مهرجرد
سال نشر: 1393
1398/4/4
831)

بخوانيد و سالم بمانيد

پديدآور: قبولي ، عابدين
ناشر: قم : كاك
سال نشر: 1391
1398/4/4
832)

آيين سخنوري

پديدآور: اكبري فر ، نزهت
ناشر: تهران : ساكو
سال نشر: 1397
1398/4/4
833)

ترموديناميك و سيتنيك علم خوردگي

پديدآور: مكافرتي ◄ McCafferty ، اي. ◄ , E.
ناشر: مشهد : دانشگاه فردوسي مشهد، انتشارات
سال نشر: ، 1396.
1398/4/4
834)

اصول طراحي بندر

پديدآور: نوري سميع ، نعيم
ناشر: تهران : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
سال نشر: ، 1388.
1398/4/4
835)

50 پروژه كاربردي با انرژي خورشيدي

پديدآور: هارپر ◄ Harper ، گوين دي.ج. ◄ , Gavin D. J.
ناشر: تهران : چرتكه
سال نشر: 1390
1398/4/4
836)

837)

چكيده تاريخ ايران از باستان تا پايان دوره قاجار

پديدآور: غلامرضايي ، علي
ناشر: تهران : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا، انتشارات دافوس
سال نشر: 1396
1398/4/2
838)

بررسي سيستم هاي قدرت

پديدآور: صديقي ، عليرضا
ناشر: تهران :مركز نشر جهش
سال نشر: 1391
1398/4/2
839)

بهداشت رواني و آسيب شناسي كاربردي در مدارس

پديدآور: طهماسبي پور ، نجف
ناشر: تهران : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
سال نشر: 1395
1398/4/2
841)

اصول طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري و پساب صنعتي

پديدآور: حسينيان ، مرتضي
ناشر: [تهران ] : شهر آب
سال نشر: 1369
1398/3/28
842)

مباني نظري گراف( الگوريتم ها و كاربردها)

پديدآور: عشقي ، كورش
ناشر: تهران : نشر كتاب دانشگاهي
سال نشر: 1395
1398/3/27
843)

آزمايش هاي نمايشي در شيمي

پديدآور: سامرلين ◄ Summerlin ، لي آر. ◄ , Lee R.
ناشر: تهران : گسترش علوم پايه
سال نشر: 1395
1398/3/26
844)

آنتن هاي پلاسما

پديدآور: اندرسن ◄ Anderson ، تئودور آر. ◄ , Theodore R.
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران)
سال نشر: 1396
1398/3/26
845)

The Role of EFL learners’ mindsets in their language learning goal orientation

پديدآور: Afshaee, Mohadese
ناشر:
سال نشر:
1398/3/25
846)

برنامه ريزي خطي و جريان هاي شبكه اي (فصل هاي 7 تا 12)

پديدآور: بازارا ◄ Bazaraa ، مختار ◄ , Mokhtar S
ناشر: تهران : نشر كتاب دانشگاهي
سال نشر: 1397
1398/3/25
847)

انرژي خورشيدي، زمين گرمايي و ساير منابع انرژي پاك

پديدآور: رفيعي طباطبايي ، رضا
ناشر: تهران : آزاده
سال نشر: 1389
1398/3/25
848)

تشريح كامل مسايل انتقال حرارت جك فيليپ هولمن

پديدآور: برادراني ، فراز
ناشر: تبريز : اطهران
سال نشر: 1397
1398/3/25
849)

The Effect of Computer Assisted Language Learning on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Depth and Breadth Acquisition

پديدآور: Lotf poor Bakhshandegi, Nastaran
ناشر:
سال نشر:
1398/3/22
851)

مرجع كامل كابينت سازي

پديدآور: پيونتكوفسكي ◄ Piontkowski ، جف ◄ , Jeff
ناشر: تهران : فدك ايساتيس
سال نشر: 1396
1398/3/22
852)

مكانيك خاك غير اشباع

پديدآور: لو ◄ Lu ، نينگ ◄ , Ning
ناشر: تهران : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اميركبير
سال نشر: ، 1394.
1398/3/22
853)

مهندسي ژئوسيستم ها طراحي و كاربردها

پديدآور: حداد، عبدالحسين
ناشر: سمنان : دانشگاه سمنان، انتشارات
سال نشر: 1397
1398/3/22
854)

فيزيك دانشگاهي

پديدآور:
ناشر: تهران : علوم نوين
سال نشر: 1389
1398/3/22
855)

طراحي اجزاي مكانيكي شيگلي ويراست دهم در دستگاه SI

پديدآور: بودي ناس ◄ Budynas ، ريچارد گوردون ◄ , Richard G
ناشر: تهران : نشر كتاب دانشگاهي
سال نشر: 1395
1398/3/20
856)

يادگيري انسان: (نظريه ها و كاربرد)

پديدآور: اورمراد ◄ Ormrod ، جين اليس ◄ , Jeanne Ellis
ناشر: تهران : ارسباران
سال نشر: ، 1392.
1398/3/20
857)

مشكلات ته نشيني و فرار جامدات در تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال

پديدآور: جراردي ◄ Gerardi ، مايكل اچ. ◄ , Michael H.
ناشر: تهران : آينده سازان : شهرآب
سال نشر: ، 1386.
1398/3/20
858)

پروژه بهسازي كتابخانه

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/3/13
859)

Motivation, MOOCs, and Learning Styles on English Language Learning

پديدآور: Hashemi,Muhammad
ناشر:
سال نشر:
1398/2/28
868)

پيرامون طيف و فاصله هم طيفي در گراف ها

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/2/25
886)

هفت دختران آرزو

پديدآور: يوسفي ، محمدرضا
ناشر: تهران : سروش (انتشارات صدا و سيما)
سال نشر: ، 1378
1398/2/17
907)

گاز چاپلين به عنوان انرژي تاريك

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1398/2/10
908)

فراوري مواد با ليزر

پديدآور: شجاع رضوي ، رضا
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سال نشر: 1393
1398/2/10
911)

چكيده ي ده هزار سال تاريخ و فرهنگ ايران تا برآمدن اسلام

پديدآور: كسائيان ، مينو
ناشر: قم : آئينه دانش
سال نشر: ، 1392.
1398/2/8
912)

الكترومغناطيس

پديدآور: اشرفيان ، احمدعلي
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، بسيج دانشجويي، مركز خدمات آموزشي نصير
سال نشر: 1393
1398/2/8
913)

Handbook of Sports Medicine and Science Sports THerapy Services Organization and Operations

پديدآور: Zachazewski, James E.
ناشر: WILEY
سال نشر: 2012
1398/2/2
914)

منظر باغ

پديدآور: جيحاني ، حميدرضا
ناشر: تهران ؛ كاشان : پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات : دانشگاه كاشان
سال نشر: ، 1396.
1398/1/31
915)

Topics in Metallurgicall THermodynamics

پديدآور: OWEN F. DEVEREUX
ناشر: WILEY
سال نشر: 1983
1398/1/27
917)

تشريح كامل مسائل اصول ترمودينايك : زونتاگ و پورگناك - (ون وايلن)

پديدآور: راجي قاسمي ، رضا
ناشر: بجنورد : دانش اترك
سال نشر: 1392
1398/1/27
918)

تشريح مسايل مكانيك كوانتومي ( نورالدين زتيلي)

پديدآور: به تاج لجبيني ، محمد
ناشر: تهران : نياز دانش
سال نشر: 1390
1398/1/27
919)

Electrical load forecasting : modeling and model construction

پديدآور: Soliman, S.A.
ناشر: B/H
سال نشر: 2010
1398/1/24
920)

Fault Location and Service Restoration for Electrical Distribution Systems

پديدآور:
ناشر: WILEY
سال نشر: 2016
1398/1/24
921)

Advances in Smart Grid and Renewable Energy

پديدآور: Sabyasachi SenGupta
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2018
1398/1/24
922)

DIAGRID STRUCTURES SYSTEMS / CONNECTIONS / DETAILS

پديدآور: TERRI MEYER BOAKE
ناشر: BIRKHÄUSER / BASEL
سال نشر: 2014
1398/1/24
923)

Thermodynamics of Materials

پديدآور: Qing Jiang
ناشر: SPRINGER London New York
سال نشر: 2011
1398/1/24
924)

Game-Theoretic Learning and Distributed Optimization in Memoryless Multi-Agent Systems

پديدآور: Tatiana Tatarenko
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2017
1398/1/24
925)

Business Resilience System (BRS): Driven Through Boolean, Fuzzy Logics and Cloud Computation

پديدآور: Bahman Zohuri
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2017
1398/1/24
926)

Electrodeposition of Nanostructured Materials

پديدآور: Farzad Nasirpouri
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2017
1398/1/24
927)

Angiogenesis in Health, Disease and Malignancy

پديدآور: Ali Salajegheh
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2016
1398/1/24
928)

Distributed Optimization-Based Control of Multi-Agent Networks in Complex Environments

پديدآور: Minghui Zhu
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2015
1398/1/24
929)

مكانيك مهندسي : استاتيك

پديدآور: مريام ◄ Meriam ، جيمز ال. ◄ , J. L.
ناشر: تهران : صفار : اشراقي : جويبار
سال نشر: ، 1391.
1398/1/21
930)

فيزيك قابليت اطمينان و مهندسي، مدل سازي زمان منتهي به خرابي

پديدآور: مك فرسون ◄ McPherson ، جو دبليو. ◄ , J. W.
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي مالك اشتر، انتشارات
سال نشر: ، 1396.
1398/1/21
931)

تحليل مودال و كاربرد آن در مهندسي

پديدآور: ملك زاده فرد ، كرامت
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي مالك اشتر، انتشارات
سال نشر: ، 1392
1398/1/21
932)

International Handbook of Metacognition and Learning Technologies

پديدآور: Roger Azevedo
ناشر: SPRINGER New York
سال نشر: 2013
1398/1/21
933)

Interdisciplinary Topics in Gerontology

پديدآور: Yashin, Anatoli
ناشر: KARGER
سال نشر:
1398/1/21
934)

Integration of Demand Response into the Electricity Chain

پديدآور: Arturo Losi
ناشر: WILEY
سال نشر: 2015
1398/1/21
935)

Introduction to the Thermodynamics of Materials

پديدآور: David R. Gaskell
ناشر: TAYLOR
سال نشر: 2018
1398/1/21
936)

Electrodeposition and Surface Finishing Fundamentals and Applications

پديدآور: Stojan S. Djokic
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2014
1398/1/21
937)

Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids

پديدآور: Aranya Chakrabortty
ناشر: SPRINGER NEW YORK
سال نشر:
1398/1/21
938)

Stock Market Modeling and Forecasting

پديدآور: Xiaolian Zheng
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2013
1398/1/21
939)

International Handbook of Metacognition and Learning Technologies

پديدآور: Roger Azevedo
ناشر: SPRINGER New York
سال نشر: 2013
1398/1/21
940)

Advanced Methods of Structural Analysis

پديدآور: Igor A. Karnovsky
ناشر: SPRINGER New York Dordrecht Heidelberg London
سال نشر: 2010
1398/1/21
941)

مكانيك كوانتومي: مفاهيم و كاربردها

پديدآور: زتيلي ◄ Zettili ، نورالدين ◄ , Nouredine
ناشر: تهران : نياز دانش
سال نشر: 1393
1398/1/20
942)

Apoptosis: Involvement of Oxidative Stress and Intracellular Ca2+ Homeostasis

پديدآور: Gines Maria Salido
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2009
1398/1/20
943)

The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition

پديدآور: Shawn Loewe
ناشر: ROUTLEDGE
سال نشر: 2017
1398/1/20
944)

The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition

پديدآور: Shawn Loewe
ناشر: ROUTLEDGE
سال نشر: 2017
1398/1/20
945)

The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca

پديدآور: Jennifer Jenkins
ناشر: ROUTLEDGE
سال نشر: 2018
1398/1/20
946)

The Routledge Handbook of English for academic purposes

پديدآور: Ken Hyland
ناشر: ROUTLEDGE
سال نشر: 2016
1398/1/20
947)

The Routledge Handbook of English for academic purposes

پديدآور: Ken Hyland
ناشر: ROUTLEDGE
سال نشر: 2016
1398/1/20
948)

جبر خطي

پديدآور: ليپشوتز ◄ Lipschutz ، سيمور ◄ , Seymour
ناشر: تهران : نوپردازان
سال نشر: ، 1394.
1398/1/19
949)

Smart Connection Systems

پديدآور: Jong Wan Hu
ناشر: CRC
سال نشر: 2016
1398/1/19
950)

The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education

پديدآور:
ناشر: PALGRAVE MACMILAN
سال نشر: 2018
1398/1/19
951)

Re-imagining Schooling for Education Socially Just Alternatives

پديدآور:
ناشر: PALGRAVE MACMILLAN
سال نشر: 2017
1398/1/19
952)

برنامه نويسي پايتون براي مهندسي به ويژه GIS

پديدآور: صادقي نياركي ، ابوالقاسم
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، انتشارات
سال نشر: ٬ 1394.
1398/1/19
953)

Advanced Nutrition and Human Metabolism

پديدآور: Sareen S. Gropper
ناشر: WADSWORTH Australia • Brazil • Japan • Korea • Mexico • Singapore • Spain • United Kingdom • United States
سال نشر: 2013
1398/1/19
954)

Handbook of Sports Medicine and Science Sports Therapy Services Organization and Operations

پديدآور: James E. Zachazewski
ناشر: WILEY
سال نشر: 2012
1398/1/19
955)

كتاب مرجع قوانين و مقررات بخش تعاوني ايران

پديدآور: ايران. قوانين و احكام ◄ Iran. Laws, etc.
ناشر: تهران : فرهنگ دهخدا
سال نشر: ، 1397.
1398/1/19
956)

ADVANCES IN ELECTRIC POWER an‎d ENERGY SYSTEMS Load and Price Forecasting

پديدآور:
ناشر: WILEY
سال نشر: 2017
1398/1/19
957)

ADVANCES IN ELECTRIC POWER an‎d ENERGY SYSTEMS Load and Price Forecasting

پديدآور:
ناشر: WILEY
سال نشر: 2017
1398/1/19
958)

Fundamentals of magnesium alloy metallurgy

پديدآور: Mihriban O. Pekguleryuz
ناشر: WP Oxford Cambridge Philadelphia New Delhi
سال نشر: 2013
1398/1/19
959)

17th edition IEE wiring regulations : inspection, testing and certification

پديدآور: Scaddan, Brian
ناشر: Elsevier
سال نشر: 2008
1398/1/19
960)

Physiology of sport and exercise

پديدآور: Kenney, W. Larry.
ناشر: Human Kinetics
سال نشر: 2012
1398/1/19
961)

MATERIALS THERMODYNAMICS

پديدآور: Y. Austin Chang
ناشر: WILEY
سال نشر: 2010
1398/1/19
962)

Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices A Statistical Approach

پديدآور: Rafal Weron
ناشر: WILEY
سال نشر: 2007
1398/1/19
963)

Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices A Statistical Approach

پديدآور: Rafal Weron
ناشر: WILEY
سال نشر: 2007
1398/1/19
964)

مواد تدريجي (هدف مند)

پديدآور: احساني ، ناصر
ناشر: تهران : دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سال نشر: ، 1391
1398/1/18
965)

Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes

پديدآور: Neale D. Ridgway
ناشر: ELSEVIER AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON • NEW YORK • OXFORD • PARIS SAN DIEGO • SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO Sixth Edition Edited by
سال نشر: 2016
1398/1/18
966)

THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF LITERACY STUDIES

پديدآور: Jennifer Rowsell
ناشر: ROUTLEDGE
سال نشر: 2015
1398/1/18
967)

Advanced Photonic Structures for Biological and Chemical Detection

پديدآور: Xudong Fan
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 2009
1398/1/18
968)

Principles of Biochemistry

پديدآور:
ناشر: PEARSON Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Upper Saddle River Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreál Toronto Delhi Mexico City Sao Pauló Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo
سال نشر: 2012
1398/1/18
969)

Electricity Marginal Cost Pricing Applications in Eliciting Demand Responses

پديدآور: Monica Greer
ناشر: ELSEVIER AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON NEW YORK • OXFORD • PARIS • SAN DIEGO SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO
سال نشر: 2012
1398/1/18
970)

ADVANCED POWER GENERATION SYSTEMS

پديدآور: IBRAHIM DINCER
ناشر: ELSEVIER AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON • NEW YORK • OXFORD PARIS • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO
سال نشر: 2014
1398/1/18
971)

DESIGN OF MODERN HIGHRISE REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

پديدآور: Hiroyuki Aoyama
ناشر: Imperial College Press
سال نشر: 2001
1398/1/18
972)

Handbook of Sports Medicine and Science Swimming

پديدآور: Joel M. Stager
ناشر: Bla c kw el I Science
سال نشر:
1398/1/18
973)

Thermodynamics and Kinetics in Materials Science A short course

پديدآور: BORIS S. BOKSTEIN
ناشر: OXFORD
سال نشر:
1398/1/18
984)

Design of FRP and Steel Plated RC Structures Retrofitting Beams and Slabs for Strength, Stiffness and Ductility

پديدآور: DERIC JOHN OEHLERS
ناشر: ELSEVIER Amsterdam - Boston - Heidelberg - London - New York - Oxford - Paris San Diego - San Francisco - Singapore - Sydney - Tokyo
سال نشر: 2004
1397/12/21
985)

Design of FRP and Steel Plated RC Structures Retrofitting Beams and Slabs for Strength, Stiffness and Ductility

پديدآور: DERIC JOHN OEHLERS
ناشر: ELSEVIER Amsterdam - Boston - Heidelberg - London - New York - Oxford - Paris San Diego - San Francisco - Singapore - Sydney - Tokyo
سال نشر: 2004
1397/12/21
986)

درآمدي به اقتصاد شهري

پديدآور: عابدين دركوش ، سعيد
ناشر: تهران : مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: ، 1372.
1397/12/21
990)

راندو، ترسيم و پرسپكتيو : يك راهنماي گام به گام

پديدآور: لين ◄ Lin ، مايك دبليو. ◄ , Mike W.
ناشر: اصفهان : همام : طراحان هنر
سال نشر: ، 1386.
1397/12/21
993)

Future Trends in Microelectronics

پديدآور: Serge Luryi
ناشر: Kluwer Academic Publishers Dordrecht / Boston / London
سال نشر: 1995
1397/12/21
994)

FUNDAMENTALS OF BIDIRECTIONAL TRANSMISSION OVER A SINGLE OPTICAL FIBRE

پديدآور: M. Oskar van Deventer
ناشر: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS DORDRECHT I BOSTON I LONDON
سال نشر: 1996
1397/12/21
995)

Weather Radar Networking

پديدآور: C.G.COLLIER
ناشر: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS DORDRECHT BOSTON / LONDON
سال نشر:
1397/12/21
996)

Development with Sustainable Use of Electricity

پديدآور: Jorgen s. Norgârd
ناشر: Springer-Science
سال نشر: 1996
1397/12/21
997)

FUZZY ALGORITHMS FOR CONTROL

پديدآور: H.B. Verbruggen
ناشر: Springer Science
سال نشر: 1999
1397/12/21
998)

FUZZY ALGORITHMS FOR CONTROL

پديدآور: H.B. Verbruggen
ناشر: Springer Science+Business Media, LLC New York
سال نشر: 1999
1397/12/20
999)

Mathematical Models in Electrical Circuits: Theory and Applications

پديدآور: M. HAZEWINKEL
ناشر: SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V.
سال نشر:
1397/12/20
1000)

Discrete Linear Control Systems

پديدآور: V. N. Fomin
ناشر: SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V.
سال نشر: 1991
1397/12/20
1001)

Electromagnetic Modelling and Measurements for Analysis and Synthesis Problems

پديدآور: Bernard de Neumann
ناشر: Springer-Science
سال نشر:
1397/12/20
1002)

PRECISION SENSORS, ACTUATORS an‎d SYSTEMS

پديدآور: H.S. TZOJ
ناشر: SPRINGER
سال نشر:
1397/12/20
1003)

Magnetostatic Waves and Their Application

پديدآور: P. KABOS
ناشر: SPRINGER-SCIENCE
سال نشر: 1994
1397/12/20
1004)

Thermal Management of Electronic Systems

پديدآور: C.IHOOGENDOORN
ناشر: SPRINGER
سال نشر: 1994
1397/12/20
1005)

Wavelets and Their Applications

پديدآور:
ناشر: SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V.
سال نشر: 1992
1397/12/20
1006)

MCM C/Mlxed Technologies and Thick Film Sensors

پديدآور:
ناشر: Springer Science+Business Media, B.V.
سال نشر: 1995
1397/12/20
1007)

Competition and Regulation in Telecommunications Examining Germany and America

پديدآور: J. Gregory Sidak
ناشر: Springer Science+Business Media, LLC
سال نشر: 2000
1397/12/20
1008)

مرمت شهري : تعاريف ، نظريه ها، تجارب ، منشورها و قطع نامه هاي جهاني ، روشها و اقدامات شهري

پديدآور: حبيبي ، سيدمحسن
ناشر: تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: ، 1389.
1397/12/20
1009)

زبان فضا و فرم

پديدآور: اكلر ◄ Eckler ، جيمز ◄ , James
ناشر: تهران : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
سال نشر: ، 1395.
1397/12/19
1010)

تير عكاسانه

پديدآور: شرو ◄ Chéroux ، كلمان ◄ , Clément
ناشر: تهران : حرفه هنرمند
سال نشر: ، 1392.
1397/12/19
1011)

كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS (سطح پيشرفته، ويژه مكانيك)

پديدآور: رواجي ، بابك
ناشر: تهران : نگارنده دانش
سال نشر: ، 1393.
1397/12/19
1016)

AN Introduction to Aspects THermodynamics and Kinetics Relevant to Materials Science

پديدآور: E.S. MACHLIN
ناشر: ELSEVIER
سال نشر:
1397/12/14
1017)

THE Early Universe

پديدآور: Edward W.kolb
ناشر: ADDISON- WESLEY CALIFORNIA
سال نشر: 1989
1397/12/14
1018)

Gravitation an‎d Cosmology: Principles an‎d Applications OF the General THeory OF Relativity

پديدآور: Steven Veinberg
ناشر: WILEY
سال نشر: 1971
1397/12/14
1020)

Advanced Power Electronics Interfaces for Distributed Energy Workshop Summary August 24, 2006 Sacramento, California

پديدآور: B. Treanton
ناشر: National Renewable Energy Laboratory
سال نشر: 2006
1397/12/14
1022)

Anaerobic Biological Treatment Processes

پديدآور: Robert F.Gould
ناشر: ACS
سال نشر: 1971
1397/12/14
1025)

مكانيك سيالات

پديدآور: استريتر ◄ Streeter ، ويكتور لايل ◄ , Victor Lyle
ناشر: تهران : نوپردازان
سال نشر: 1395
1397/12/13
1031)

طراحي ساختمان هاي فولادي

پديدآور: ثنائي ، ابراهيم
ناشر: تهران : سروش دانش
سال نشر: 1392
1397/12/12