1)

معماري پايدار و بهره وري انرژي هاي نو

پديدآور: آين گار ◄ Iyengar ، كوپاسوامي ◄ , Kuppaswamy
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1398.
1400/10/7
2)

متن كامل مجموعه اي ازمقالات چهارمين همايش ملي معماري وشهرپايدار،دومين همايشملي مستند نگاري ميراث طبيعي وفرهنگي

پديدآور:
ناشر: تهران : دبيرخانه دائمي همايش هاي دانشكده مهندسي معماري وشهرسازي
سال نشر: ، 1397.
1398/6/16
3)

جستاري بر ارزش هاي پايدار در معماري

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1397.
1398/1/31
4)

واكاوي معماري پايدار در مسكن بومي روستايي اقليم سرد و كوهستاني ايران

پديدآور: رضايي، مسعود
ناشر: تهران : طحان
سال نشر: 1393.
1397/4/3
5)

«مجموعه چكيده مقالات» سومين همايش ملي معماري و شهر پايدار

پديدآور: همايش ملي معماري و شهرسازي(سومين:1396:تهران)
ناشر: تهران :دانشگاه شهيدرجائي
سال نشر: 1396
1396/12/22
6)

رهنمون هايي به سوي معماري پايدار

پديدآور: ادوارد، برايان
ناشر: تهران : مهرازان
سال نشر: 1389
1391/11/4
فهرست