1)

تحقق پذيري هويت در معماري و شهرسازي با تاكيد بر ارتقاء هويت اسلامي - ايراني در شهرهاي جديد

پديدآور: نقره كار ، عبدالحميد
ناشر: تهران : كتاب فكر نو
سال نشر: ، 1396.
1399/2/28
2)

پنج رساله در حكمت هنر، معماري و شهرسازي اسلامي

پديدآور: نقره كار ، عبدالحميد
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: 1397
1398/10/18
3)

پيش درآمدي بر هويت معماري اسلامي ايران

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1397.
1398/1/31
4)

معماري و شهرسازي سنتي در كشورهاي اسلامي

پديدآور: اخوت ، هانيه
ناشر: تهران : طحان
سال نشر: 1393
1397/4/3
5)

مجموعه مقالات از حكمت اسلامي در فرآيندهاي هنري و معماري

پديدآور: نقره كار ، عبدالحميد
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1396.
1397/4/3
6)

تعامل ادراكي انسان با ايده هاي فضايي ـ هندسي در معماري

پديدآور: نقره كار ، عبدالحميد
ناشر: تهران : اميركبير : شهرداري منطقه دوازده
سال نشر: 1394
1396/11/30
7)

نقوش هندسي و معماري اسلامي

پديدآور: شمس ، آناهيتا
ناشر: تهران : خانه تاسيسات
سال نشر: 1393
1396/7/18
8)

معماري صدر اسلام در قلمروي ايالت فارس

پديدآور: عسگري ، علي
ناشر: تهران : مارليك
سال نشر: 1394
1396/7/3
9)

هنر و معماري اسلامي مسجد

پديدآور: زندي، ميثم
ناشر: تهران : پژوهشگران نشر دانشگاهي : پردازشگران
سال نشر: 1390
1396/5/29
10)

معماري جهان اسلام

پديدآور: هواگ ◄ Hoag ، جان ◄ , John D
ناشر: تهران : طحان : هله
سال نشر: ، 1390
1396/2/27
11)

معماري و شهرسازي مطلوب اسلامي: درآمدي بر فقه كاربردي و تمدني ، مسكن مطلوب اسلامي

پديدآور: قرباني ، رحيم
ناشر: تهران : شبكه انديشه
سال نشر: 1393
1396/1/26
12)

خشت و خيال: شرح معماري اسلامي ايران

پديدآور: نوايي، كامبيز، 1331 -
ناشر: تهران : سروش(صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)
سال نشر: ، 1388.
1394/12/5
13)

كاربرد هندسه و تناسبات در معماري

پديدآور: بمانيان ، محمدرضا
ناشر: تهران : هله : طحان
سال نشر: 1390
1391/11/4
14)

معماري جهان اسلام : (تاريخ و مفهوم اجتماعي آن )

پديدآور:
ناشر: تهران : مولي
سال نشر: ، 1388 ◄ =1430 ق.
1391/10/10
15)

خانه هاي يزد: گنجنامه فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران

پديدآور: حاجي قاسمي ، كامبيز
ناشر: دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده معماري و شهرسازي ، مركز اسناد و تحقيقات : روزنه ها
سال نشر: 1383
1390/3/7
16)

امامزاده ها و مقابر: گنجنامه فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران

پديدآور: حاجي قاسمي ، كامبيز
ناشر: دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده معماري و شهرسازي ، مركز اسناد و تحقيقات
سال نشر: 1389
1390/3/3
17)

هنرومعماري اسلامي

پديدآور: بلر،شيلا
ناشر: سروش
سال نشر: 1381
1389/9/17
18)

معماري و تزئينات اسلامي

پديدآور: هيل ، درك
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1375-1386
1389/9/17
19)

معماري اسلامي :فرم ،عملكرد و معني

پديدآور: هيلن برند،رابرت
ناشر: شركت پردازش و برنامه ريزي شهري
سال نشر: 1377
1389/9/17
20)

سبك شناسي هنر معماري در سرزمينهاي اسلامي

پديدآور: هوگ ، ج
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1368
1389/9/17
21)

هندسه و تزيين در معماري اسلامي :(طومار توپقاپي )

پديدآور: نجيب اوغلو ،گل رو ،1956
ناشر: روزنه
سال نشر: 1379
1389/9/17
فهرست