1)

اصول طراحي معماري مبتني بر كنترل تنش هاي ژيوپاتيك

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1400.
1400/10/7
فهرست