پدیدآورنده:
  ناشر:
  سال انتشار:
  قيمت:
  موضوع:
  شماره رکورد: 7939
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1278/10/11
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

اصول طراحي معماري مبتني بر كنترل تنش هاي ژيوپاتيك

پدیدآورنده: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال انتشار: ، 1400.

انرژي و طراحي پايدار ؛ تعادل پويا با سيستم

پدیدآورنده: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال انتشار: ، 1400.

دانش علوم اعصاب در معماري

پدیدآورنده: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال انتشار: ، 1400.

معماري و خودشكوفايي كودكان

پدیدآورنده: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: تهران : انتشارات ماهواره
سال انتشار: ، 1399.

ادراك معماري روستا

پدیدآورنده: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال انتشار: ، 1399.

معماري پايدار و بهره وري انرژي هاي نو

پدیدآورنده: آين گار ◄ Iyengar ، كوپاسوامي ◄ , Kuppaswamy
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال انتشار: ، 1398.

پيش درآمدي بر هويت معماري اسلامي ايران

پدیدآورنده: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال انتشار: ، 1397.

جستاري بر ارزش هاي پايدار در معماري

پدیدآورنده: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال انتشار: ، 1397.

به سوي يك معماري موفق 17 گام براي دانشجويان معماري

پدیدآورنده: مهدي نژاد، جمال الدين
ناشر: تهران :دانشگاه تربيت دبير شهيدرجائي
سال انتشار: 1395

تكنيك هاي راندو در معماري : يك منبع رنگي

پدیدآورنده: لين ◄ Lin ، مايك دبليو. ◄ , Mike W.
ناشر: اصفهان : طراحان هنر
سال انتشار: 1386

فهرست